بایگانی دسته‌ی: فیلم ماساژ سوئدی ایان هاروی

ایان هاروی متخصص و ماسور آموزشی برای ماساژ سوئدی است.

ایان هاروی سال هاست که در زمینه آموزش ماساژ سوئدی فعایت دارد

آموزش ماساژ سوئدی در ویدیو های ایان هاروی به صورتی منظم با بیانی خوب و شیوا به مخاطب آموزش داده می شود.

آموزش ماساژ سوئدی روش های متنوعی دارد. یکی از این روش های آموزش ماساژ بر اساس فیلم ماساژ است. فیلم ماساژ میتواند با توجه به هزینه های کمتر و استفاده از تجربیات افراد متخصص کاربر آموزش پذیر را با ظریف بیشتر در زمان کمتری آشنا کند.

نظم ساختاری فیلم آموزش ماساژ سوئدی به کاربر کمک میکند تا با جزییات ضروری در عملکرد آشنا شود و از خطاهای رایج جلوگیری شود. به هر حال آموزش های ویدیویی مجوزی برای انجام خدمات ماساژ نیست. این ویدیو ها برای آموزش با زیر نویس فارسی ارایه نشدند. صرفا هدف آشنایی با این حرفه و کمک به کاربران ماساژ برای فهم دقیقتر با بیان ماسور های منتنوع می باشد.

error: این محتوا محافظت شده است :)