ماساژ |قیمت ماساژ | ماساژ در منزل | نرخ ماساژ در منزل| قیمت ماساژ‌تهران

قیمت خدمات ماساژ ورزمان

بسته ۳ ماهه
۳۹۰ / ۱
میلیون تومان
۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان
۱۰ جلسه ماساژ
برابر ۱۰ ساعت
هر جلسه ماساژ ۱۳۹ هزار تومان

تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

اولویت در رزرو

هدیه: جعبه لوازم ماساژ

قابل انتقال به دوره بعد

قابل استفاده برای سایر اعضا به صورت
سازمانی، خانوادگی و گروهی

سفارش
بسته ۱ ساله
۹۰۰ / ۱۱
میلیون تومان
۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
۱۰۰ جلسه ماساژ
برابر ۱۰۰ ساعت
هر جلسه ماساژ ۱۱۹ هزار تومان

تخفیف ۳ میلیون تومان

اولویت در رزرو

هدیه: جعبه لوازم لوکس ماساژ

قابل انتقال به دوره بعد

قابل استفاده برای سایر اعضا به صورت
سازمانی، خانوادگی و گروهی

سفارش

 

بسته های کارت تخفیف هدیه ماساژ