ماساژ |قیمت ماساژ | ماساژ در منزل | نرخ ماساژ در منزل| قیمت ماساژ‌تهران

قیمت خدمات ماساژ ورزمان

بسته‌های تخفیف ماساژ

بسته ۳ ماهه
۸۹۰ / ۱
میلیون تومان
۱ میلیون ۹۹۰ هزار تومان
۱۰ جلسه ماساژ
برابر ۱۰ ساعت
هر جلسه ماساژ ۱۸۹ هزار تومان

تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

اولویت در رزرو

 

قابل انتقال به دوره بعد

قابل استفاده برای سایر اعضا به صورت
سازمانی، خانوادگی و گروهی

سفارش
بسته ۱ ساله
۹۰۰ / ۱۶
میلیون تومان
۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
۱۰۰ جلسه ماساژ
برابر ۱۰۰ ساعت
هر جلسه ماساژ ۱۶۹ هزار تومان

تخفیف ۳ میلیون تومان

اولویت در رزرو

 

قابل انتقال به دوره بعد

قابل استفاده برای سایر اعضا به صورت
سازمانی، خانوادگی و گروهی

سفارش

 

بسته های کارت تخفیف هدیه ماساژ