ایان هاروی متخصص ماساژ سوئدی است. ایان در این فیلم آموزشی به ماساژ سوئدی عمیق می پردازد.

ماساژ سوئدی عمیق ۱